Zpracováváme projektové podklady a projektovou dokumentaci ve všech stupních, 

včetně studií, posudků a inženýrských výpočtů v oblasti dopravy.


 

  dopravní části územních plánů

  dopravní průzkumy a prognózy

  dopravní generely měst a obcí

  vyhledávací studie přeložek státních silnic

  projektování silnic a městských komunikací

  studie a projekty cyklistické a pěší dopravy

  opatření pro zklidnění dopravy

  studie a projekty parkování

  návrhy a projekty dopravního značení

  návrhy dopravně-inženýrských opatření pro zajištění realizace pozemních komunikací

  pasporty komunikací

  projekty úprav křižovatek - zřízení světelné signalizace

  návrh oprav krytů vozovek

  projekty zemních prací, projekty terénních úprav

  hlukové studie

  související inženýrská činnost - projednání s orgány státní správy a se správci inženýrských sítí

  zajištění související projektové dokumentace i z jiných oborů (kanalizace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, ...)

 

 

Ů

 


(c) 2003 K. Hronovský